کلیدواژه های مرتبط با Description

مطالب مرتبط با Description

  • سید احمد ایمانی

  • دوشنبه 30 خرداد 1401

  • مقالات

  • 159

کاربرد XML و JSON در وب سرویس و API از هر دو فرمت JSON و XML میتوان برای دریافت داده از سرور استفاده کرد. این دو فرمت توانایی کار با XMLHttpRequest را دارند و در اکثر زبان های برنامه نویسی مورد استفاده هستند. ساختاری ...

  • سید احمد ایمانی

  • دوشنبه 30 خرداد 1401

  • مقالات

  • 159

کاربرد XML و JSON در وب سرویس و API از هر دو فرمت JSON و XML میتوان برای دریافت داده از سرور استفاده کرد. این دو فرمت توانایی کار با XMLHttpRequest را دارند و در اکثر زبان های برنامه نویسی مورد استفاده هستند. ساختاری ...