کلیدواژه های مرتبط با Singleton

سینگلتون یک الگوی طراحی سازنده (Creational) است که به شما اطمینان می‌دهد از یک کلاس، تنها یک نمونه یا شی (Object) ساخته شود. بنابراین در هر زمان که استفاده از این کلاس نیاز شود، سینگلتون یک دسترسی سراسری به تنها شی‌ای که از این کلاس ساخته شده است ایجاد می‌کند و اجازه ساخت شی جدیدی را از آن کلاس نمی‌دهد.

مطالب مرتبط با Singleton

  • سید احمد ایمانی

  • پنجشنبه 08 ارديبهشت 1401

  • مقالات

  • 217

کلاس های استاتیک و اعضاء استاتیک یک کلاس استاتیک ( Static Class ) در واقع همان کلاس غیر استاتیک است، و فقط یک تفاوت مهم با آن دارد. یک کلاس استاتیک را نمی توانید نمونه سازی کنید. به عبارت دیگر، نمی توانید از عملگ ...

دوره آموزشی الگوهای طراحی ( design pattern ) Singleton , Prototype , Factory , Builder , Abstract Factory , Object Pool , Composite , Decorator , Bridge , Flyweight , Proxy , Chain of Responsibility , Strategy , Iterator , M ...