کلیدواژه های مرتبط با Data Model

  • سید احمد ایمانی

  • پنجشنبه 30 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 51

دیتا مدل کاساندرا ، بخش دوم Replication Factor : به تعداد Node هایی که به عنوان نگهدارنده کپی داده های هر سطر اشاره میکند. کاساندرا یک کپی از هر Row Base را در Row Key ذخیره می کند. این را اصطلاحا Replica می ...

  • سید احمد ایمانی

  • جمعه 24 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 73

دیتا مدل کاساندرا ، بخش اول دیتا مدل ساختار دیتابیس و طراحی منطق آن را مشخص میکند. مشخص میکند که اطلاعات چگونه ذخیره میشوند . دسترسی ها به چه صورت هستند و موجودیت ها که اساس مفاهیم در بانک اطلاعات هستند مشخص ...

Data Model

تعریف و طراحی و تحلیل نیازمندی های داده ای برای پشتیبانی از فرایندهای کسب و کار جهت امکان انتقال یا ذخیره سازی اطلاعات با استاندارد تعریف شده