کلیدواژه های مرتبط با Database Modeling

مطالب مرتبط با Database Modeling

  • سید احمد ایمانی

  • پنجشنبه 30 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 115

دیتا مدل کاساندرا ، بخش دوم Replication Factor : به تعداد Node هایی که به عنوان نگهدارنده کپی داده های هر سطر اشاره میکند. کاساندرا یک کپی از هر Row Base را در Row Key ذخیره می کند. این را اصطلاحا Replica می ...

  • سید احمد ایمانی

  • جمعه 24 تير‏ 1401

  • مقالات

  • 142

دیتا مدل کاساندرا ، بخش اول دیتا مدل ساختار دیتابیس و طراحی منطق آن را مشخص میکند. مشخص میکند که اطلاعات چگونه ذخیره میشوند . دسترسی ها به چه صورت هستند و موجودیت ها که اساس مفاهیم در بانک اطلاعات هستند مشخص ...