کلیدواژه های مرتبط با XLink

xlink مخفف زبان پیوند XML است. ( XML linking language ) این زبانی است برای ایجاد لینک (لینک های خارجی و داخلی) در اسناد XML. هر عنصری درون یک سند XML میتواند مثل یک لینک عمل کند . XLink از لینک‌های ساده (ماننده HTML) و لینک‌های پیشرفته (برای لینک کردن چندین منبع با یکدیگر) پشتیبانی می‌کند . توسط XLink، لینک‌ها می‌توانند خارج از فایلی که به آن لینک شده تعریف شوند

مطالب مرتبط با XLink

xml Xml مخفف عبارت eXtensible Markup Language و یک زبان نشانه گذاری است. Xml برای ذخیره و انتقال داده ها طراحی شده است. Xml در اواخر دهه 90 منتشر شد. این برای ارائه آسان برای استفاده و ...